WORKS BY YEAR

1974 - 1978 TEL HAI Cycle Israel Museum, Bili Rose Pavillion Jerusalem
1984 Frankfurt Am Main
1984 Tel Aviv
1985 Frankfurt Am Main
1985 Tel Aviv
1986 Frankfurt Am Main
1986 Tel Aviv
1987 Tel Aviv - Frankfurt

HISTORY LESSONS  cycle 1992 - 2003

HISTORY LESSONS  cycle 1992 - 2003