TEL HAI YARD IN TWO TOWERS 1975

The Bili Rose Pavillion 1975 Israel Museum, Jerusalem

and the remake in 1998 in the Tel Aviv Museum of Art

מחזור תל-חי

 

השם הכולל מחזור תל-חי מתייחס אל כמה חטיבות של רישומים, קולאז'ים וציורים, שנוצרו בין סוף 1974 ל-1978. העבודות שקובצו ב- ב1975 בתערוכת יחיד ראשונה בגלריה גילת בירושלים, קשרו את העיסוק בתל-חי עם עיסוק בטרור. במרכז התערוכה עמד שמו של הטרוריסט היפני תומך אש"ף קוזו אוקמוטו, שב1972- ביצע טבח בנמל התעופה לוד ונשפט בישראל למאסר עולם.

   בדצמבר 1975 בוצע תרשים הקיר חצר תל-חי (ערוכה בשני מגדלים) בתערוכה הקבוצתית "סדנה פתוחה", שאצרו סרז' שפיצר ויונה פישר בביתן בילי רוז במוזיאון ישראל, ירושלים. וריאציות על סקיצות של מיתאר חצר תל-חי בוצעו בפחם על שני קירות ניצבים זה לזה. על קיר אחד נרשמו במאונך חצר על גבי חצר, בתבנית דמויית פגודה, מן הרצפה עד לתקרה - ופעם נוספת נרשמו החצרות מהופכות על צדן ומוגדלות, לכל רוחבו של הקיר השני. היה זה ניסיון להתוות ביד חופשית קווים ישרים ככל האפשר, על גבי הקרנה של תרשימים שבוצעו בעזרת מכשירי שרטוט.

   במסגרת תערוכה מקיפה על אמנות ישראלית בשנות ה70-, שאצרו מרדכי עומר ואלן גינתון במוזיאון תל-אביב ב- 1998, שוחזרה העבודה ברוח העיקרון החללי של ביתן בילי רוז, תוך התאמה לתנאי החלל החדשים.

   חלקים אחרים של המחזור - עבודות קולאז', עבודות בצילום שחור-לבן ובמכונת העתקה, תרשימי גיר ועטי סימון על נייר, דיקט, עץ, יריעות פוליאתילן ופלסטיק ואחר כך גם עבודות על בדים לא מתוחים - הוצגו באותה תקופה במקומות אחדים בתל-אביב, ביניהם גלריה רוס, גלריה שנער, בית האמנים ומועדון צוותא. הן עסקו בחצר תל-חי, חצר חולדה, בית משטרת נבי-יושע ומבצר אנטיפטריס, בפעולות הטרור שהיו בלוד ובמלון סבוי בתל-אביב, ובטקס הענקת אותות הגבורה לגיבורי מלחמת ששת הימים.

   ב1978- אצר יונה פישר את תערוכת היחיד "מחזור תל-חי" במוזיאון ישראל. בעבודות החדשות פותחו כמה מן הנושאים הקודמים ונוספו עליהם חדשים. במרכז התערוכה עמד טיפול משולב בסכימה של מבנה חצר תל-חי ובסכימות של גוף אדם בתבניות טורסו, ראש ודחליל.

   על אף שימוש רב שנעשה בצילום - תמיד צילום מיד שנייה, מטלוויזיה, מעיתונות ומספרים - מחזור תל-חי הוא ביסודו מחזור רישום. ציורי המחזור, כמו הרישומים, מבוססים על סימון, העתקה ו/או הקרנה של שקפים. כל העבודות נוצרו תחילה על נייר.

   עבודת הרישום התגבשה בשינויים דקים, בהעתקות ידניות חוזרות ונשנות של הדימויים מנייר לנייר, משקף לשקף, וב"מגדלי" שקפים שהונחו בחבילה זה על גבי זה. התהליך עירב מעברים הלוך-ושוב מפוזיטיב לנגטיב, גם בחומרי הרישום וגם במצעיו. הרלוונטיות הנמוכה של ה"מקור" בנוהל עבודה כזה מדגישה את החיפוש אחר קווי המיתאר ואת החזרה המרובה כמושגי המפתח (פורמליים ותימטיים) של המחזור.

   רוב הסקיצות הוכתמו והושחתו על רצפת הסטודיו. רק בשלב מאוחר יותר, בעצת ידיד, לוקטו וצולמו במכונת העתקה כמאה מהן. רפרודוקציות אלה נאספו בתיק שהיה לדוקומנט המרכזי של סקיצות תל-חי. שני פרקים חלקיים מהתיק הזה, ה"חצרות" וה"טורסו", נבחרו ללוות ספר זה. המתודה והתימות שעובדו בסקיצות תל-חי מצויות בעיבוד מתמיד ומשוקעות ברוב קבוצות הציורים שנעשו מ1980- ואילך.

each

TEL HAI IN TWO TOWERS 1975 Billi Rose , Israel Museum, Jerusalem
12
11
A13
10
17
13
18
23
22
19
20
21
38
17
final avi 1
26
שחזור תל חי 2
Final wall detail by Avi Hay
28
new-21
49
5
12
39
29
19
1x2
9
30
31
רביעיה
דף כולל 2
25.1pg
2
דף כולל1
דף כולל 3
דף כולל 2 טורים