top of page
TG0001_edited.jpg
English A front.jpg

part A

part B

part C

part D

part E

א

ב

ג

ה

ד

TG0007C.jpg

בתחתית מסך הספר עצמו ימצא הקורא את פונקציות הדפדוף (בכל כיוון), ההגדלה וכד'. לחיצה קלה מאוד בשולי הדף (עכבר או חיצים) מעבירה עמוד אחד, לחיצה ארוכה תעביר כמות דפים גדולה. הספר הוא דו-לשוני ומורכב מחמישה חלקים. לקריאה/צפייה נוחה מומלץ לכבות פרסומות בשוליים, ולהגדיל את הספר על כל המסך באמצעות הפקד השני מימין בסרגל הכלים.  

 

.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע אחר  או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה)
ללא אישור בכתב מתמר גטר

bottom of page