top of page

... איריס האלה היא הוראות בזק מהאלים לאנשים. היא הבזק אלוהי. היא מברק. כל מהותה היא תנועה במהירות עצומה. היא חוצה ועוברת כל מסה, כל חומר, אוויר, אדמה, מים וכל טווח שבין אדם-אל, חי-מת. איריס של רודן היא מן הפסלים הגאוניים ביותר שנוצרו אי פעם. היא האינסופי של החסר המושלם. היא השלמות החסרה האינסופית. איריס אלסוף.  היא החלקיות ללא גבול והשלם החוצה כל גבול. היא שיא התנועה בקיבעונה. היא קיבעון מובילי. היא המוביליות של הקיבעון. המקיף אותה סביב סביב מאבד את חוגו. נפתח לבזק. נקרע אל ההבזק. היא ציר ואין לה חוג ומכאן חוגה. אין לה אף מראה מסכם ואף נקודת שיא אף שתנועתה מגלמת שיא של מתח גופני ממוקד. היא עשויה מהאצילית שביפות ומהנחותה שבשפחות. יש לה גוף גמיש ונוקשה, צעיר וזקן, עלוב ומפואר, רציני וקל, כבד וחסר דעת וכולה - בלי ראש -  דעת ושפיות טהורה כידיו של עושיה. איריס היא כמות מבוטלת. היא הרבה. היא מלא-גביע, ומלא-העין. היא יתר על המידה. היא ארוע גולגלתי ללא גולגולת. אין להבינה ואין להכילה. איריס היא התצורה הדרמטית של אמביציה מרקיעת שחקים, וענווה. וחוץ מזה, איריס היא תמצית הגדולה של הדמיון הגברי שאין מופלא ממנו ואין גדול ממנו לאהבת היפה.

יולי, 2018

bottom of page